Federacja Uczelni Aglomeracji Warszawskiej (FUAW) została utworzona 1 października 2012 r. w wyniku porozumienia pomiędzy WSWMiR a Prywatną Wyższą Szkołą Zawodową w Giżycku. Prezydentem FUAW kadencji 2020 -2024 jest Rektor WSWMiR prof. Janusz Kowalski.

FUAW skupia autonomiczne niepubliczne uczelnie z terenu Aglomeracji Warszawskiej, Pomorza oraz Podkarpacia. Celem Federacji jest zwiększenie potencjału naukowo- dydaktycznego szkół wyższych wchodzących w jej skład, a także wspólne działania marketingowe promujące ofertę edukacyjną jednostek wchodzących w skład Federacji.

Federacja hołduje zasadzie poszanowania autonomii uczelni członkowskich. Zadaniem Federacji jest również działalność międzynarodowa, której przejawem jest współpraca z ośrodkami akademickimi na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem uczelni z terenu byłego Związku Radzieckiego oraz krajów Bliskiego Wschodu i Maghrebu. Formuła federacji uczelni, która stanowi klaster edukacyjny, sprzyjać ma również pozyskiwaniu środków z funduszy Unii Europejskiej przeznaczonych na działania rozwojowe.

Forma organizacyjna FUAW ułatwia finansowanie i rozwój określonego profilu naukowego poszczególnych uczelni członkowskich oraz racjonalizację wydatków na administrację, marketing i reklamę. Efektem tak przyjętej struktury organizacyjnej jest m.in. utworzenie Centralnego Archiwum Akt, gdzie przechowywane są akta studenckie i osobowe wszystkich uczelni członkowskich i jednostek uczelnianych Federacji. Nadzór nad archiwizacją akt pełnią archiwiści z wieloletnim doświadczeniem.

Związek nasz zaprasza wszystkie inne szkoły wyższe do przyłączania się do FUAW. Chcemy, aby nasza Federacja wspólnie z Konferencją Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP) stanowiła silną reprezentację naszego środowiska, reprezentację, która będzie przeciwdziałać wszelkim formom dyskryminacji niepublicznego szkolnictwa wyższego.

Dla władz uczelni wchodzących w skład Federacji istotne jest rozwijanie profilu praktycznego na prowadzonych kierunkach studiów. Dla naszych uczelni duże znaczenie ma współpraca ze środowiskiem samorządowym, gospodarczym i biznesowym, a także rozwijanie studenckiej przedsiębiorczości, która ma wyposażyć absolwentów w praktyczne umiejętności biznesowe konieczne w skutecznym zarządzaniu własną karierą zawodową.
W ramach FUAW, oprócz zrzeszonych uczelni niepublicznych, działają także następujące jednostki uczelniane:
- Międzynarodowa Szkoła Integracji Kultur z siedzibą w Wólce Kosowskiej,
- Szkoła Policealna GSW z siedzibą w Grudziądzu.

W skład FUAW wchodzą następujące uczelnie:

RADA FEDERACJI UCZELNI AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ

Skład osobowy Rady:


Rektor Wyższej Szkoły Wspólpracy Międzynarodowej i Regionalnej im Z. Glogera
prof. nadzw. dr Janusz Kowalski

Rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli
dr Wojciech Słomka

Rektor Szkoły Głównej Politechnicznej z siedzibą w Nowym Sączu
prof. nadzw. dr inż. Sameer Ayyoub

Rektor Wyższej Szkoły Nauk Prawnych i Administarcji im. L. Petrażyckiego
dr Ryszard Ślązak

Rektor Uczelni im. Edwarda Herzberga z siedzibą w Grudziądzu
dr Jan Bil

Rektor Polsko-Czeskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Sportu „Collegium Glacense”
dr Małgorzata Kołecka

Rektor Wyższej Szkoły Zawodowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego „Oeconomicus”
dr Edward Karasiński

Prorektor Wyższej Szkoły Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Z. Glogera
mgr Radosław Barwin Zagórski

Prezes Fundacji Al Farabi
mgr Jamil Absi

Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej FUAW i Międzyuczelnianego Centrum Języków Obcych
mgr Agnieszka Raczko

Dyrektor Międzynarodowej Szkoły Integracji Kultur
Mengliang Wang

Przewodniczący Samorządu Studenckiego Federacji Uczelni Aglomeracji Warszawskiej

Przedstawiciel Nauczycieli Akademickich
mgr Fabian Pawlak

Skontaktuj się z nami

Federacja Uczelni Aglomeracji Warszawskiej

Adres:
05-200 Wołomin
ul. Laskowa 4

Godziny otwarcia:
Pon. - Pt: 09.00 - 17.00
Sob. - Nd.: 08.00 - 18.00

ytfb

Dziekanat
Tel.: +48 22 787 40 44
Fax: +48 22 787 40 44
e-mail: sekretariat@fuaw.pl

Mgr Magdalena Zrelli
Tel.: 22 787 40 44
e-mail: m.zrelli@fuaw.pl

FUAW © 2022 by MEG