Studia prowadzi Wyższa Szkoła Zawodowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego "Oeconomicus"

Kierunek: PEDAGOGIKA

Specjalności: PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I SPOŁECZNA
Rodzaj studiów: STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)

Tryb studiów: NIESTACJONARNY

Czas trwania studiów: 3 LATA (6 SEMESTRÓW)

Opłata za rok nauki na studiach wynosi 3400 zł.


SPECJALNOŚĆ:
Pedagogika resocjalizacyjna i społeczna

Nowoczesny model kompetencji zdobywanych w ramach specjalności :
Pedagogika resocjalizacyjna i społeczna łączy w sobie wzory: pracy gabinetowo - terapeutycznej (diagnozy i prowadzenia indywidualnych przypadków); pracy w społecznych środowiskach ryzyka (diagnozy społecznej, udzielania wsparcia, animacji edukacyjnej i kulturalnej); humanistycznej służby społecznej (rozpoznawania i rozumienia sytuacji ludzi zagrożonych oraz szczególnej troski, budzenia zaufania, ukazywania nadziei, inicjowania realnych dróg rozwiązywania problemów, budowania etosu i kultury socjalnej). Jednocześnie absolwent tej specjalności posiada umiejętności diagnozowania nieprzystosowania (opisu symptomów, ich ewaluacji, analizy uwarunkowań) oraz zna podstawy prawne i pedagogiczne funkcjonowania takich specyficznych placówek jak:
- areszt śledczy
- zakład karny
- policyjna izba zatrzymań
- pogotowie opiekuńcze
- sąd d. s. nieletnich i rodziny
- ośrodek pomocy społecznej
- ośrodek pomocy rodzinie
- zakład poprawczy.
Po ukończeniu tej specjalności absolwent posiada również znajomość profilaktycznego i resocjalizacyjnego działania rodziny zastępczej, domu dziecka, kurateli sądowej, różnego typu świetlic środowiskowych i specjalistycznych. Poprzez nabyte umiejętności absolwent jest przygotowany do pracy w środowiskach ryzyka, takich jak rodziny dotknięte przestępczością, uzależnieniami, brutalnością i przemocą.
Instytucje będące pracodawcami przyszłych absolwentów niniejszej specjalności to:
- areszt śledczy
- zakład karny
- policyjna izba zatrzymań
- pogotowie opiekuńcze
- kuratela sądowa
- ośrodek pomocy społecznej
- ośrodek pomocy rodzinie
- zakład poprawczy
- świetlice środowiskowe
- urzędy socjalne
- poradnie społeczno - pedagogiczne.


Pedagogika resocjalizacyjna i społeczna wymaga nastawienia na szeroko rozumiane życie społeczne ze szczególnym uwzględnieniem działań kompensacyjnych, zabezpieczających, stymulujących, korygujących i ratowniczych. Pierwszy człon nazwy specjalności zwraca uwagę na zjawiska niedostosowania społecznego, na przeciwdziałanie tym zjawiskom oraz na przywracanie osób nieprzystosowanych do normalnej działalności interpersonalnej i społecznej. Z kolei druga część nazwy ukierunkowuje na rozwiązywanie dotkliwych problemów społecznych aktualnych czasów, zwłaszcza:
- upośledzeń ekonomiczno - społecznych (głęboki niedostatek materialny, bezdomność)
- zagrożeń społeczno - kulturowych (społeczne ograniczenia uczestnictwa w kulturze, wykluczenia edukacyjne, zaniedbywanie osób wymagających szczególnej troski)
- zagrożenia funkcjonowania rodziny (dysfunkcjonalność wychowawcza, demoralizacja, rozpad rodziny)
- zagrożenie patologią społeczną (przestępczość nieletnich, uzależnienia, przemoc).

Specjalność przygotowuje do wykonywania pracy:
- pedagoga społecznego zdatnego do podejmowania funkcji doradcy w poradniach społeczno - pedagogicznych
- pracownika w urzędach socjalnych
- animatora pracy edukacyjnej, wychowawczej i kulturalnej w ośrodkach pomocy socjalnej.

 

 

 

Skontaktuj się z nami

Federacja Uczelni Aglomeracji Warszawskiej

Adres:

05-200 Wołomin

ul. Laskowa 4

REGON: 200024537

NIP: 5432095607

 

Godziny otwarcia:

Pon. - Pt : 09.00 - 17.00

Sob. - 09.00 - 16.00

Dziekanat

Tel.: + 48 22 787 40 44

Fax: + 48 22 787 40 44

e-mail: sekretariat@fuaw.pl


Mgr Magdalena Zrelli 

Tel.: + 48 22 787 40 44

Fax: + 48 22 787 40 44

e-mail: m.zrelli@fuaw.pl

sekretariat@fuaw.pl


Mgr Aleksander Sodomora 

Tel.: 22 787 40 44, 602 794 795

Fax: + 48 22 787 40 44

e-mail: aleksander@fuaw.pl

sekretariat@fuaw.pl

© 2018